Notifikasi
Tidak ada notifikasi baru.

NAMA - NAMA NERAKA DAN CALON PENGHUNINYA

NAMA - NAMA NERAKA DAN CALON PENGHUNINYA DALAM AL QUR'AN

NAMA - NAMA NERAKA DAN CALON PENGHUNINYA

Santri Alat - Nama - nama Neraka Dan Calon Penghuninya - Setiap perbuatan manusia di dunia akan dimintai pertanggung jawabannya dengan cara di hisab (di hitung amal perbuatnnya) atau dengan cara di timbang amal perbuatannya (Mizan). Kalau amal perbuatan manusia itu lebih banyak sehingga mendatangkan ridho Allah SWT, maka manusia tersebut akan masuk syurga. Apabila amal buruknya lebih banyak dar amal baiknya sehingga mendatangkan murka Allah SWT, maka manusia tersebut akan di masukan k dalam neraka.

Neraka adalah tempat penyiksaan dan kesengsaraan manusia di alam akhirat yang diyakini oleh penganut beberapa agama dan aliran kepercayaan.

Pintu gerbang Neraka di pimpin oleh Malaikat Malik, yang memiliki 19 malaikat penyiksa di dalam Neraka, yaitu Zabaniah. Neraka dipegang (ditahan) oleh tujuh puluh ribu tali, dan setiap talinya di pegang oleh tujuh puluh ribu malaikat.

Walaupun neraka sering digambarkan sebagai tempat penyiksaan yang teramat panas, tetapi ada hawa neraka menjadi teramat sangat dingin, sehingga sanggup melepaskan kulit-kulit penghuninya. Dari Ka’ab, ia berkata, “Sesungguhnya di neraka terdapat dingin yaitu zamharir (dingin yang amat beku), yang ini bisa membuat kulit-kulit terlepas hingga mereka (yang berada di neraka) meminta pertolongan pada panasnya neraka.”

Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas tentang nama - nama neraka dan calon penghuninya dengan lengkap. Agar apabila kita mengetahui gambaran Neraka, kita bisa berusaha menghindarinya dengan cara menjauihi perbutan - perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah SWT. Berikut penjelasannya di bawah ini. 

NAMA - NAMA NERAKA

Neraka adalah tempat penyiksaan yang disediakan oleh Allah SWT di  akhirat untuk orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang yang durhaka.

Di sini, kita akan membicarakan tentang neraka sebagai tempat kebinasaan dan berbagai macam jenis siksaan yang terdapat di dalamnya, agar hal itu membangkitkan kita untuk takut dan berlari dari neraka. Beruntung dengan mendapatkan surga dan selamat dari neraka hanya bisa diperoleh dengan beriman dan beramal shalih serta menjauhi perbuatan syirik dan menghindari tindakan maksiat. Kita memohon kepada Allah  agar beruntung mendapatkan surga dan selamat dari neraka. Dan pembicaraan tentang neraka hanya berdasarkan al-Qur`an dan as-Sunnah yang shahih.

Nama-nama neraka yang terkenal

Neraka itu satu, memiliki bermacam-macam sifat. Dan di antara nama-namanya yang paling terkenal:

1. An-Naar (api neraka)

Firman Allah SWT :

"Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan". QS. Al-Nisa: 14

2. Jahannam

Firman Allah SWT :

"Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam". QS. Al-Nisa': 140

3. Al Jahiim

Firman Allah SWT :

"Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka". QS. Al-ma'idah: 10

4. As saa'ir

Firman Allah SWT :

"Sesungguhnya Allah mela'nati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala (neraka)". QS.Al-Ahzab: 64

5. Saqar

Firman Allah SWT :

"(Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah sentuhan api neraka!". QS. Al-Qomar: 48

6. Al Huthamah

Firman Allah SWT :

"Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah. 5. Dan tahukah kamu apa Huthamah itu? 6. (yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan", QS. Al-Humazah: 4-6

7. Lazha

Firman Allah SWT :

"Sekali-kali tidak dapat, Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak, Yang mengelupas kulit kepala,  Yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling (dari agama)". QS. Al-Ma'arij:15-17

8. Daarul Bawar

Firman Allah SWT 

"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang Telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?, 29. Yaitu neraka jahannam; mereka masuk kedalamnya; dan Itulah seburuk-buruk tempat kediaman". QS. Ibrahim:28-29.

Calon Penghuni Neraka

Dari Abu Sa'id al-Khudri , dari Nabi SAW, beliau bersabda:

Allah SAW berfirman: "Wahai Adam!, ia menjawab: "Ya, aku memenuhi penggilan- Mu, dan kebaikan ada di tangan-Mu. Dia SWT berfirmanNya tersebut: "Keluarkanlah ba'tsun nar!: Ia bertanya: "Apakah ba'tsun nar itu?. Dia SWT berfirman: "Dari setiap seribu orang sembilan ratus sembilan puluh sembilan orang  sebagai  Bi'tsun  nar  (penghuni  neraka).  Saat  itulah  anak  kecil  menjadi  tua, (Dan gugurlah segala kandungan wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk,  akan  tetapi azab Allah itu sangat keras". QS. Al-Hajj: 2

Mereka bertanya: "Siapakah di antara kami yang termasuk satu orang  (yang satu) itu?. Beliau bersabda: "Bergembiralah! Sesungguhnya dari kalian  satu orang dan dari Ya`juj dan Ma`juj seribu orang". Muttafaqun 'alaih

Orang Pertama Yang Masuk Ke Dalam Api Neraka

Dari Abu Hurairah RA berkata: "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya orang pertama  yang  akan  ditanya  oleh  Allah  di  hari  kiamat adalah seorang yang mati syahid. Dia dihadapkan kepada Allah, lalu Allah SWT menyebutkan nikmat-nikmat-Nya kepadanya, maka orang itupun  mengetahui nikmat  tersebut.  Allah  bertanya  kepadanya:  "Apakah  yang   kamu   perbuat dengan nikmat tersebut? Ia menjawab: "Aku berperang karena Engkau sehingga diriku mati syahid. Allah SWT berfirman: "Engkau dusta, engkau berperang supaya dikatakan  sebagai  pemberani,  dan  itu   sudah   dikatakan.   Kemudian diperintahkan untuk dibawa ke neraka, lalu dia diseret hingga  dilemparkan  ke dalam  neraka.  (Selain  itu)  seorang  laki-laki  yang  menuntut   ilmu, mengajarkannya dan membaca al-Qur`an. Dia dibawa menghadap Allah, Dia mengingatkan  akan  nikmat-nikmat-Nya,   maka   orang   itupun   mengingatnya. Allah  bertanya  kepadanya:  "Apakah  yang  kamu  perbuat  dengan  nikmat tersebut?. Orang itu menjawab: "Aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta membaca al-Qur`an karena Engkau". Allah  SWT berfirman:  "Engkau  dusta,  akan tetapi engkau menuntut ilmu supaya dikatakan 'alim, dan engkau membaca al- Qur`an supaya dikatakan qari` (pembaca yang pandai) dan itu sudah dikatakan. Kemudian Allah memerintahkan untuk dibawa ke neraka, lalu ia diseret hingga dilemparkan ke dalam neraka".  Juga,  seorang  lelaki  yang  diberi  keluasan  rizqi, dan Allah SWT memberikan kepadanya semua jenis harta. Dia dibawa (menghadap Allah) maka Allah SWT mengingatkan nikmat-nikmat-Nya,  maka  diapun mengingatnya. Allah bertanya:  "Apakah  yang  kamu  perbuat  dengan  nikmat  itu?. Ia menjawab: "Aku tidak meninggalkan satu jalan yang Engkau suka diinfakkan padanya, kecuali aku  berinfak  padanya  karena  Engkau.  Allah  SWT  berfirman: engkau dusta, akan tetapi engkau melakukan hal itu agar  dikatakan  dermawan, maka hal itu sudah dikatakan.  Kemudian  ia  diperintahkan  untuk  dibawa  ke neraka, lalu ia diseret hingga dilemparkan di neraka. HR. Muslim.

Dari 'Iyadh bin Himar RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

"…Penghuni neraka ada lima macam: Orang lemah yang tidak memiliki  akal (yang mencegahnya berbuat keji), mereka adalah orang yang  mengikutimu, orang yang tidak memiliki keluarga dan harta (sebagai penopang), dan pengkhianat yang tidak samar baginya sifat rakus, sekalipun kecil melainkan ia berkhianat padanya, dan seseorang yang tidak berlalu pagi dan sore kecuali ia menipumu terhadap keluarga dan hartamu, dan ia juga menyebutkan seorang yang bakhil atau pendusta, dan orang yang berakhlak yang buruk." HR. Muslim.

informasi